Ochrona danych osobowych

Zgody RODO
Zgoda MDK

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Staszica 8 99-300 Kutno reprezentowany przez Dyrektora
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

– pod adresem korespondencyjnym: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Staszica 8 99-300 Kutno

telefonicznie: (24) 254 79 37

pod adresem poczty elektronicznej: mdkkutno@wp.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem

adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

 

                                                                                    III

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe  będą  przetwarzane przez administratora  w  następujących celach:
 2. a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – t.j. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  Młodzieżowego Domu Kultury określonych w przepisach prawa: takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczestników na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Karty nauczyciela. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań statutowych Młodzieżowego Domu Kultury;
 3. b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- t.j. w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań – na Państwa żądanie – przed zawarciem umowy.
 4. c) art. 6 ust.1a), art. 9 ust.2a) RODO– t.j. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Młodzieżowego Domu Kultury oraz osiągnięć i umiejętności uczestników na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczestników utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych . Młodzieżowego Domu Kultury;
 5. d) art. 9 ust. 2 pkt c) RODO –t.j. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

 

                                                                           IV

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) oraz  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody.

 

 

V

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Starostwo Powiatowe w Kutnie, jednostki kontrolujące, jak również inne podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

 

VI

PRZETWRZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

VII

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

VIII

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 2. a) dostępu– uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane

osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do

osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach

danych osobowych, odbiorcach  lub  kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania   danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15  RODO);

 1. b) do otrzymania   kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia  jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów  administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO);

 1. c) do   sprostowania — żądania sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia   niekompletnych danych  (art. 16 RODO);

 1. d) do usunięcia danych    — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich  przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17  RODO);

 1. e) do ograniczenia przetwarzania   — żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

–   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje  prawidłowość danych   osobowych — na okres

pozwalający  administratorowi sprawdzić  prawidłowość tych danych,

–   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

–   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

–   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu

stwierdzenia,  czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie administratora są  nadrzędne

wobec  podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 1. f) do przenoszenia danych—   otrzymania  w ustrukturyzowanym,  powszechnie    używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego   danych   osobowych jej dotyczących, które

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób   zautomatyzowany (art. 20 RODO);

 1. g) do cofnięcia zgody – W przypadku, gdy przetwarzanie  osobowych odbywa się na podstawie art.

6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, mają  Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować   go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

IX

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przysługuje Państwu także możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych można skontaktować  się w następujący sposób:

1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.