Konkurs plastyczny SZPITAL SZLAKIEM DOKTORA ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO

Młodzieżowy Dom Kultury

Konkurs plastyczny „Szpital szlakiem dr Antoniego Troczewskiego”

REGULAMIN KONKURSU

Historia Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie ( wybudowany w 1843r) nierozerwalnie związana jest z dr Antonim Troczewskim. Od 1896 roku był naczelnym lekarzem/dyrektorem szpitala. To on przeprowadził w nim znaczące zmiany, zabiegał o środki na modernizację sprzętu, sprowadził lekarzy i przekonywał mieszkańców o tym, jak ważną rolę powinien pełnić szpital.

  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy malarskiej dotyczącej 180-lecia kutnowskiego szpitala, którego dzieje związane były z życiem i działalnością dr A. Troczewskiego.

Organizator:

Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego

Współorganizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Cele konkursu:

rozwijanie wrażliwości estetycznej

prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

propagowanie wśród dzieci i młodzieży dziedziny sztuki – malarstwo w szerokim tego znaczeniu

promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

 – rozwijanie wśród dzieci i młodzieży integracji i więzi ze środowiskiem lokalnym

– angażowanie dzieci i młodzieży do udziału w wydarzeniach w środowisku lokalnym

– integracja ze społecznością lokalną

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I– III

uczniowie klas IV – V

uczniowie klas VI – VIII

Warunki konkursu:

 wykonanie kompozycji malarskiej nawiązującej do dziejów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie oraz związanej z nim sylwetki dr Antoniego Troczewskiego

– technika dowolna, płaska

– format: A3

prace należy czytelnie opisać na odwrocie: : szkoła, imię i nazwisko autora, kategoria, imię i nazwisko opiekuna.

prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 11.03.2024r

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO i zgoda Konkurs MDK ).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach i podsumowaniu konkursu będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Barbara Łącka

Renata Mieszkowska

Post Author: admin